Event Registration

*  Required Fieldsالحقول المطلوبةقسمت‌های الزامیInformación RequeridaMga Puwang na Kinakailangang SagutanCác trường bắt buộc

The County of San Diego Behavioral Health Services (BHS) Wants to Hear From You!
October 31, 2018 10:00 am - 12:00 pm
Oceanside - QLN Conference Center
(Jane مثلا)(Jane مثلاً)(Halimbawa Jane)(Ví dụ: Jane)
(Smith مثلا)(Smith مثلاً)(Halimbawa Smith)(Ví dụ: Smith)
Genderالجنسجنسیت GéneroKasarianGiới tính *
        
*
*
Do you require language translation services at the event?هل انت بحاجة الى خدمات ترجمة اللغة خلال الحدث؟ آیا در رویداد به خدمات ترجمه نیاز دارید؟¿Requiere servicios de traducción en el evento?Kayo ba ay nangangailangan ng mga serbisyo sa pagsasalin sa wika sa event? Bạn có cần dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ tại sự kiện không?
Please check the other events listed at ListenToSanDiego.orgListenToSanDiego.org : يرجى التحقق من احداث أخرى من خلال موقع مراجعه کنید ListenToSanDiego.org به رویدادهای دیگر ذکر شده درPor favor revise los otros eventos listados en ListenToSanDiego.orgMangyaring lagyan ng tsek ang iba pang events na nakalista sa ListenToSanDiego.org Vui lòng tham khảo các sự kiện khác được liệt kê tại ListenToSanDiego.org
Please review the list below and check the box(es) of the groups you identify with. (Select all that apply)يرجى قراءة القائمة ادناه وتحديد المربعات التي تطابق مجموعتك. (اختار كل ما ينطبق):فهرست زیر را مرور کنید و کادرهای گروه‌هایی را که به آنها تعلق دارید، علامت بزنید. (همه موارد مرتبط را انتخاب کنید)Revise la lista a continuación y marque la(s) casilla(s) de los grupos con los que se identifica. (Seleccione todas las que correspondan)Mangyaring balik-aralan ang listahan sa ibaba at lagyan ng tsek ang (mga) kahon ng mga grupo kung saan naiuugnay ninyo ang inyong sarili. (Piliin ang lahat ng naaangkop)Vui lòng xem danh sách bên dưới và chọn ô nhóm người đúng với bạn. (Chọn các nhóm phù hợp)
Which community groups do you represent? (Select all that apply)ماهي فئة المجتمع التي تمثلها؟ (اختار كل ما ينطبق) به کدام گروه اجتماعی تعلق دارید؟ (همه موارد مرتبط را انتخاب کنید) ¿A qué grupos comunitarios representa Usted? (Seleccione todas las que correspondan)Anong komunidad ang inyong kinakatawan? (Piliin ang lahat ng naaangkop)Bạn đại diện cho nhóm cộng đồng nào? (Chọn các nhóm phù hợp)*
Are you an employee or contractor with the County of San Diego Behavioral Health Services (BHS)?هل انت موظف او متعهد في مقاطعة سان دييغو لخدمات الصحة السلوكية؟بخش سن‌دیه‌گو هستید؟ (BHS) آیا کارمند یا پیمانکار خدمات بهداشت رفتاری¿Es usted empleado o contratista de los Servicios de Salud Mental (BHS) del Condado de San Diego?Kayo ba ay isang empleyado o kontratista sa Behavioral Health Services (Mga Serbisyo sa Kalusugan sa Pag-uugali - BHS) ng County ng San Diego? Bạn có phải là nhân viên hoặc nhà thầu của Dich vụ Y tế Hành vi (BHS) Hạt San Diego không? *

Please note BHS contractors and employees are not eligible to receive gift cards for attending events during normal business hours..يرجى ملاحظة ان متعهدي خدمات الصحة السلوكية غير مؤهلين لاستلام كارتات الهدية لحضورهم المناسبات خلال ساعات الدوام العادية.واجد شرایط دریافت کارت هدیه یا حضور در رویدادها در ساعات کار عادی نیستند BHS توجه داشته باشید که پیمانکاران و کارکنان (Tenga en cuenta que los contratistas y empleados de BHS no son elegibles para recibir tarjetas de regalo para asistir a eventos durante el horario laboral normal.)Mangyaring tandaang ang mga kontratista at empleyado ng BHS ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng mga gift card para sa pagdalo sa events sa mga oras ng pagpapatakbo ng tanggapan Xin lưu ý rằng nhà thầu và nhân viên BHS không được nhận thẻ quà tặng khi tham gia các sự kiện trong giờ làm việc.


Please select the topic that you wish to discuss at this event..يرجى اختيار الموضوع الذي ترغب بمناقشته في هذا الحدث.موضوعی را که مایلید در این رویداد به بحث گذاشته شود، انتخاب کنید Por favor seleccione el tema que desea discutir en este evento.Mangyaring piliin ang paksang ninanais ninyong talakayin sa event na ito.Vui lòng chọn chủ đề mà bạn muốn thảo luận tại sự kiện này. *
(We encourage you to attend more than one event if you'd like to discuss more than one topic.)(.نحن نشجعك لحضور أكثر من حدث ان كنت ترغب بمناقشة أكثر من موضوع واحد)(.اگر می‌خواهید بیش از یک موضوع را به بحث بگذارید، بهتر است در بیش از یک رویداد شرکت کنید)(Le recomendamos que asista a más de un evento si desea analizar más de un tema.)(Hinihikayat namin kayong dumalo sa mahigit sa isang event kung nais ninyong talakayin ang mahigit sa isang paksa.)(Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia nhiều sự kiện nếu bạn muốn thảo luận nhiều chủ đề.)


Would you like to receive an email from the County of San Diego about the results of these events?هل ترغب باستلام بريد الكتروني من مقاطعة سان دييغو حول نتائج الاحداث؟آیا مایلید بخش سن‌دیه‌گو نتایج این رویدادها را از طریق ایمیل به شما اعلام کند؟¿Le gustaría recibir un correo electrónico del Condado de San Diego sobre los resultados de este evento?Nais ba ninyong makatanggap ng email mula sa County ng San Diego tungkol sa mga resulta ng mga event na ito?Bạn có muốn nhận email từ Hạt San Diego về kết quả của những sự kiện này không? *

NOTE: We will not share your email address with the County of San Diego BHS without your permission..ملاحظة: سوف لن يتم مشاركة بريدك الإلكتروني مع خدمات الصحة السلوكية لمقاطعة سان دييغو دون موافقتكبخش سن‌دیه‌گو قرار نخواهیم داد BHS توجه: ما نشانی الکترونیکی شما را بدون اجازه شما در اختیارTENGA EN CUENTA: No compartiremos su dirección de correo electrónico con el Condado de San Diego BHS sin su permisoTANDAAN Hindi namin ibabahagi ang inyong email address sa BHS ng County ng San Diego nang wala ang inyong pahintulotLƯU Ý: Chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn với BHS Hạt San Diego mà không có sự cho phép của bạn.